JOMARTAX Sp. z o.o. Biuro rachunkowe Katowice


Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza, to najprostsza i najtańsza form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
Podatkowa definicja pozarolniczej działalności gospodarczej (zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych) określa działalność zarobkową:
- wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
- polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
- polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Copyright © 2009